قوانین ثبت نام و شرکت در کارگاه :

  • نیم ساعت قبل از شروع کارگاه در محل حضور داشته باشید.
  • وسایل اعلام شده برای انجام کارهای عملی را همراه داشته باشید.
  • پذیرایی میان وعده جزو برنامه کارگاه است اما در صورتیکه خودتان یا کودک پرهیز غذایی خاصی دارید میان وعده خود را به همراه بیاورید.
  • در بحث و گفتگو و فعالیت های عملی کارگاه حتماً مشارکت داشته باشید.
  • در گروه پشتیبانی حضور فعال داشته و تمرینات خود را انجام دهید.
  • در صورت انصراف از شرکت در کارگاه به هر دلیلی، تا ۱۰ روز مانده به کلاس، ۲۰ درصد هزینه کسر و مابقی آن به حساب شخصی فرد شرکت کننده عودت خواهد شد (عودت پول به هیچ عنوان به حسابی غیر از حساب فرد شرکت کننده نمی‌تواند صورت نمی گیرد). 
  • در صورت انصراف از شرکت در کارگاه به هر دلیلی، از ۵ روز مانده به شروع کلاس ۵۰ درصد هزینه کسر و مابقی آن به حساب شخصی فرد شرکت کننده عودت خواهد شد (عودت پول به هیچ عنوان به حسابی غیر از حساب فرد شرکت کننده نمی‌تواند صورت گیرد). 
  • در صورت انصراف از شرکت در کارگاه به هر دلیلی، ۲ روز مانده به شروع کارگاه هیچ مبلغی عودت داده نمی شود.
  • با توجه به شرایط کنونی جامعه، برگزار کننده می تواند تاریخ برگزاری را تغییر داده و به اطلاع شرکت کنندگان برساند.
  • در صورتی که به هر دلیلی کارگاه از سمت برگزار کننده اجرا نگردد، کل مبلغ پرداختی عودت داده می شود 

دلیل بازپرداخت